Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

rickymp
12:05

July 14 2017

rickymp
09:16

June 01 2017

rickymp
15:16
Every time I must go to work...
Don't stop doing that, ever <3   || x
rickymp
15:14
It always works! <3 || x
Reposted byorangeugartedenianOverseerSkretustrzepyseverakazazeltishkapicakusSiedut
rickymp
15:12
Her magic touch... (and BOOBS <3 )   || x
rickymp
15:10
How the hell....?
Pyramid...
∆ :[    || x
rickymp
15:06
I love being Your pillow <3 || x
rickymp
15:00
My HOT girl...
Every time! :P || x

June 16 2015

rickymp
23:36
"Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej
Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam
I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam
I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej
Na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła
 
Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś,
Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś
I choć nie wierzę, by mógł być ktoś bardziej otwarty
Dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz"

- Rafał Wojaczek - "Prośba"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl