Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

rickymp
19:07
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
19:04
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
rickymp
19:02
Reposted fromedwes edwes vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
19:01
3839 79aa 600
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
19:00
1918 20f7
no!
Reposted fromadaamanth adaamanth viaikari ikari
rickymp
18:55
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromwhatu whatu vianieobecnosc nieobecnosc
18:51
5880 1e2c
Reposted fromSkydelan Skydelan viaikari ikari
11:41
4550 f525 600
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunterland unterland
rickymp
11:25
11:24
0220 df35 600
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
02:19
rickymp
02:18
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viaikari ikari
rickymp
02:18
02:18
8905 b285 600
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaikari ikari
rickymp
02:17
8581 263c 600
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianieobecnosc nieobecnosc

September 23 2017

rickymp
22:46
0069 a678 600
Reposted fromclarice clarice vianieobecnosc nieobecnosc
rickymp
22:45
1586 0ded 600
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony

September 19 2017

rickymp
23:53
Wiesz co to znaczy, że jestem Twój? Nie tylko to, że kocham się tylko z Tobą, jak teraz. Jestem Twój znaczy, że nie będzie nikogo innego. Będziesz tą, która kiedyś zgasi światło.
— Alice
Reposted frompremonition premonition
rickymp
23:52
STO PROCENT JA! <3
(x)
Tags: rickymp
Reposted byspotlight spotlight

August 22 2017

rickymp
00:01
9274 6cf7 600
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapremonition premonition
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl