Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

rickymp
02:16
3225 2f48
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaikari ikari
rickymp
02:16
2938 6afa
Reposted from1923 1923 viaikari ikari

October 24 2016

rickymp
19:01
(The Comedy Wildlife Photography Awards 2016)
Tags: rickymp

October 22 2016

rickymp
00:32
1683 badb 600
Stay flay
Reposted frompiehus piehus viaMissTake MissTake
rickymp
00:19
Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem.(…) Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlythebrave onlythebrave

October 18 2016

rickymp
12:41
rickymp
12:41
3229 e071
Reposted fromliczbapi liczbapi viacrispybones crispybones
rickymp
12:39
2015 - Duda Prezydentem
2016 - Trump Prezydentem
2019 - Mam nadzieję, że mój dystrykt wygra igrzyska śmierci
Reposted fromMatalisman Matalisman viaonlythebrave onlythebrave
rickymp
12:36
rickymp
12:30
3266 6bc9
rickymp
12:28
2350 3f3d 600
Reposted frompiehus piehus viablurred-dreams blurred-dreams
rickymp
12:26
9157 5c83
Reposted fromfungi fungi viataw taw
rickymp
12:25
8485 fad4
Reposted fromvolldost volldost vialefu lefu
rickymp
12:24
6231 fc03
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
rickymp
12:21
3079 d64c
Reposted fromberry-girl berry-girl viafruneman fruneman
rickymp
12:20
Reposted fromtfu tfu viaMissTake MissTake
rickymp
12:19
8340 1631 600
Dick Move
Reposted fromvolldost volldost viacrispybones crispybones
rickymp
12:19

techfails:

Sound Designer problems.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrispybones crispybones
rickymp
12:18
Reposted fromrickymp rickymp viafruneman fruneman
rickymp
12:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl